China

La bu Shan douceur

7,00 $

La bu Shan douceur

Sweet and fruity black tea from Fujian.

Gaiwan infusion

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Teapot infusion

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -