China

Bai Mu Dan

7,00 $

Bai Mu Dan

Teapot infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 8 cups
  • 3-4
  • +/- 90 Celcius
  • 3 steepings
You may also like...