China

Da Xue Shan Yesheng

19,00 $

Da Xue Shan Yesheng

Amazing wild pruple leaf tea from Yong De area. Heavenly fruity and deep.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2-3 tsp.
  • 4 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 1 steepings
You may also like...