China

Duan Shu Piao

108,00 $

Duan Shu Piao

High quality Yixing teapot
120ml