China

Fuding Bai Hao Yin Zhen

21,00 $

Fuding Bai Hao Yin Zhen

Traditionnal pure bud white tea.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 2 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 1-2 steepings