China

Hong Dan Cong Qian Cha

17,00 $

Hong Dan Cong Qian Cha

Wonderful black tea from Fenghuan Shan, fruity and very generous!

Gaiwan infusion

  • 1 piece g. or 5 tsp.
  • 1 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 9-10 steepings

Teapot infusion

  • 1 piece g. or 5 tsp.
  • 2 cups
  • 2-3 minutes
  • +/- 95 Celcius
  • 3 steepings