China

Jianshui teacup

40,00 $

Jianshui teacup

Authentic Jianshui teacup
Conventional firing
+/- 90ml