China

Kun Lu Shan 2022 'Trapped Deer' - shou

14,00 $

Kun Lu Shan 2022 'Trapped Deer' - shou

Rich and textured with an amazing umami taste

Gaiwan infusion

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Teapot infusion

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -