China

Kun Lu Shan Da Shu 2021 - sheng

16,00 $

Kun Lu Shan Da Shu 2021 - sheng

Trapped Deer Mountain, secondary wild gardens.

Gaiwan infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 30 seconds - 1 minute
  • +/- 90 Celcius
  • 10+ steepings

Teapot infusion

  • 5 g. or 2 tsp.
  • 4 cups
  • 3-4 minutes
  • +/- 90 Celcius
  • 1 steepings