China

Organic Bai Mu Dan

9,00 $

Organic Bai Mu Dan

Very rich Bai Mu Dan style white tea, with higher than average proportion of buds. Certified organic.

Gaiwan infusion

  • 4 g. or 3 tsp.
  • 1 cups
  • 1-2 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 7-8 steepings

Teapot infusion

  • 4 g. or 3 tsp.
  • 4 cups
  • 2-3 minutes
  • +/- 85 Celcius
  • 1 steepings