China

Xiaguan Tuocha 2006 - sheng

38,00 $

Xiaguan Tuocha 2006 - sheng

Gaiwan infusion

  • 7 g. or 2 tsp.
  • 1 cups
  • 1 minute
  • +/- 95 Celcius
  • 7-8 steepings