China

Yixing Teapot

65,00 $

Yixing Teapot

Very nice quality!
+/- 200ml