China

Yixing Teapot

65,00 $

Yixing Teapot

Beautiful quality teapot
Approx. capacity 150ml