108,00 $

Xi Shi

Théière en argile de Yixing.
140ml